تبلیغات
کوچـــری - درگذشتگان کوچری به قلم آقای احمدرضا ریاضت

درگذشتگان کوچری به قلم آقای احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:یکشنبه 22 مرداد 1396-12:21 قبل از ظهر


درگذشتگان روستای کوچری

 الف -کسانی که در دوران جوانی بدلایلی (بیماری،شهادت ،تصادف،.....)فوت کرده اند:

⭐️-شهید سید مرتضی نصیری فرزند مرحوم‌حاج سیدمیرزا علی اکبر.
⭐️-شهید اسماعیل لیاقت فرزند مرحوم مشهدی سیف اله.
⭐️-شهید اصغر ریاضت فرزند مرحوم حاج محمود.
⭐️-شهید محمد ریاضت فرزند مرحوم حاج مرتضی.
 ☀️-خانم زهراشفیعی فرزندمرحوم کربلایی جواد (ناکام.)
⭐️آقای مهدی ریاضت فرزند مشهدی صدراله( ناکام.)
⭐️آقای حیدرعلی قهاری فرزندمرحوم مشهدی اسداله .
⭐️آقای درویش قهاری فرزندمرحوم مشهدی اسداله.
⭐️-آقای مجتبی دلدارفرزند مرحوم مشهدی علی.
⭐️-آقای بهرام دلدارفرزندمرحوم مشهدی علی( ناکام)
☀️-خانم طاهره ریاضت همسر مرحوم آقای مجتبی دلدار.
⭐️-آقای محمد لیاقت فرزند مرحوم مشهدی عباس آقا
⭐️آقای اکبرریاضت فرزندمرحومه فاطمه.
⭐️-آقای علیرضاریاضت فرزندمرحوم حاج حسن ( ناکام)
⭐️-آقای یداله قهاری فرزندمرحوم حاج حسن.
⭐️-آقای علی قهاری فرزندمرحوم حاج حسن.
⭐️-آقای حاج عزیزاله قهاری فرزندمرحوم حاج حسن.
⭐️-آقای ولی اله قهاری فرزند مشهدی شمس اله.
☀️-خانم فریبا ریاضت فرزند مرحوم مشهدی ولی اله.
⭐️-آقای داوود ریاضت فرزندمرحوم مشهدی ولی اله.
☀️-خانم معصومه باقری فرزند مرحوم حاج علیرضا(ناکام)
⭐️-آقای هوشنگ باقری فرزند مرحوم حاج علیرضا.
⭐️-آقای مصطفی ریاضت فرزند مرحوم مشهدی محمد تقی.
⭐️-آقای علی اصغر لیاقت فرزند مشهدی حسین آشیخ احمد.
⭐️-آقای علیرضا ریاضت فرزندمرحوم مشهدی علی آقا.
⭐️-آقای مصطفی نصیری فرزندمرحوم مشهدی خلیل.
☀️-خانم نرگس نوبخت فرزند آقا قربانعلی(ناکام)
⭐️آقای محمدرضااکبری فرزندمرحوم مشهدی علی.
⭐️_آقای محمدتقی قهاری فرزندمرحوم محمد علی.
☀️-خانم مهری نصیری فرزند مرحوم آقایداله
⭐️-آقای عزت اله قهاری فرزندمرحوم مشهدی نصرت اله.
⭐️-آقای سیف اله خوبخت فرزندمرحوم  مشهدی جواد .
⭐️-آقای وحید ریاضت فرزند حاج نصرت اله(ناکام)
⭐️-آقای علیرضا ریاضت فرزندآقا مرتضی (ناکام)
⭐️-حاج حبیب ریاضت فرزندمرحوم مشهدی جعفر.
⭐️-آقای سید محمد موسوی زاده فرزند مرحوم سید هاشم.
⭐️-آقای حسین قهاری فرزندمرحوم مشهدی علی.
⭐️-آقای داود قهاری فرزند مشهدی ذبیح اله.
⭐️-آقای داود سامی فرزند مرحوم آقارضا.
⭐️-آقای مصطفی ریاضت فرزند مشهدی روح اله(ناکام)
☀️-خانم بتول سامی فرزندمرحوم حاج  محمد حسن .
⭐️-دکتر رضا سامی فرزند مرحوم حاج عزیزاله .
⭐️-سید مجتبی نصیری فرزند مرحوم حاج میرزا علی اکبر
⭐️-سید فضل اله نصیری فرزند مرحوم حاج میزا علی اکبر.
☀️-خانم مریم نصیری فرزند مرحوم حاج آقاحسین.
⭐️-آقای ولی اله لیاقت فرزند  مرحوم مشهدی فضل اله.
⭐️-آقای حسن صالحی .
⭐️-آقای مصطفی قهاری فرزند مرحوم مشهدی محمدرضا (۹۵/۱۲/۱۳)
⭐️-آقای حسن نصیری فرزند مرحوم آقا میرزاتقی
⭐️-آقای سیدمحمد نصیری فرزند مرحوم حاج محمد باقر.
⭐️-آقای علی اصغر ریاضت فرزندمرحوم جعفر.
⭐️-عزت اله ریاضت فرزند مرحوم مشهدی حسن آقا.
⭐️-آقای حمیدرضا قهاری فرزند مشهدی یداله(ناکام)
⭐️-آقای حاج محمد ریاضت فرزند مرحوم مشهدی اسماعیل آقا.
☀️-خانم فرزانه صالحی فرزندمرحوم آقاحسن.(ناکام)
⭐️-آقای علیرضانصیری فرزند آقاابراهیم.
⭐️-آقای سیدمحمد نصیری فرزند آقا میرزا محمد.(ناکام)
☀️-خانم اشرف ریاضت فرزند مرحوم مشهدی حیدر.
⭐️-حاج ولی اله ریاضت فرزندمرحوم مشهدی علی محمد.
⭐️-آقای جواد ریاضت فرزند مرحوم مشهدی محمدرضا.
⭐️-حاج محمدرضا قهاری فرزند مرحوم مشهدی غلامحسین.
⭐️-مشهدی صدراله قهاری فرزند مرحوم مشهدی محمدرضا.
⭐️-آقای یوسف ریاضت فرزند مرحوم حاج ولی اله.
☀️-خانم بتول ریاضت فرزندمرحوم مشهدی محمد علی..
⭐️-حاج سید تقی نصیری فرزند مرحوم آسید حسن آسید جواد.
⭐️-مشهدی علی اکبر ریاضت فرزند مرحوم مشهدی حسین آقا جهانبخش95/6/24
⭐️-آقای حمیدرضالیاقت فرزندمرحوم مشهدی علی جان لیاقت.(95/10/9)
⭐️-آقای غلامرضا لیاقت فرزند حاج مهدیقلی .سقوط درسد.
 کوچری(95/10/4)
☀️-خانم اعظم ریاضت فرزند مرحوم حاج حبیب دراثربیماری.(۹۶/۴/۱۶)

((((ب-کسانی که به مرگ طبیعی فوت کرده اند:))

-⭐️-حاج  سید میرزاعزیزاله نصیری
⭐️--آقای  سید عطا اله نصیری
⭐️حاج سید رضا معصومی
☀️-حاجیه خانم سیده خدیجه نصیری همسرایشان.
⭐️حاج حسن ریاضت کاشی.
☀️-حاجیه خانم زهرا ریاضت همسر ایشان.
⭐️مشهدی محمدعلی ریاضت
 فرزندمرحوم مشهدی حبیب اله.
☀️-خانم آسیه کریمی همسر ایشان.
 ⭐️مشهدی سلطانعلی ریاضت فرزند مشهدی مهدی.
⭐️حاج سیف اله سامی فرزند مشهدی عباس.
☀️-خانم خدیجه ربیعی همسر ایشان.
⭐️مشهدی عزت اله لیاقت فرزند مرحوم محمد جعفر.
☀️-خانم ربابه قهاری همسر اول ایشان
⭐️مشهدی شمس اله قهاری(علی گله)
☀️-خانم سلطان قهاری همسر ایشان.
⭐️مشهدی علی اکبر خوبخت(ویسی)
☀️-خانم نرگس فروغی همسر ایشان.
⭐️حاج میرزاعلی اکبرنصیری.
☀️-حاجیه خانم سید محترم نصیری همسرایشان.
⭐️--آقای سید هاشم موسوی زاده
☀️-خانم صغری ریاضت همسرایشان.
⭐️حاج ولی اله ریاضت
⭐️مشهدی علی محمد ریاضت.
☀️-خانم خاور ریاضت همسر ایشان.
⭐️مشهدی غلامحسین  قهاری .
☀️-خانم سکینه قهاری همسر ایشان(۹۵/۱۲/۱۲)

☀️-خانم بتول قهاری همسر مشهدی علی اکبرسامی(خانم بی بی)
⭐️-حاج سید میرزااسدااله نصیری
☀️-خانم محترم اشراقی و خانم
 فاطمه نصیری همسران ایشان
⭐️مشهدی مرتضی نصیری فرزند مرحوم حاج آقا
☀️-خانم سیده طیبه نصیری همسر ایشان.
⭐️حاج سید حسین نصیری فرزند مرحوم حاج آقاجعفر.
⭐️مشهدی جعفر ریاضت فرزند کربلایی
⭐️مشهدی محمدرضاریاضت.(هالو)
☀️-خانم حوریجان  اسکندری همسر ایشان
⭐️حاج علی قهاری فرزند مرحوم مشهدی مصطفی.
 ☀️حاج مرتضی سامی فرزندمرحوم مشهدی محمود.
⭐️حاج حسین(خدارحم) قهاری فرزند مرحوم مشهدی اصغر.
⭐️-آقای علی اصغر(علی) صالحی
⭐️-حاج علی ریاضت فرزند آقاحسین(95/8/25)
☀️-خانم صدیقه قهاری همسر اول ایشان.
⭐️آقارضا سامی فرزند مرحوم مشهدی عباس.
⭐️-مشهدی مهدی ریاضت پدر مرحومان حاج مرتًضی،مشهدی روح اله ومشهدی سلطانعلی.
⭐️-حاج‌مرتضی ریاضت فرزند مرحوم مشهدی مهدی .ساکن تهران
⭐️-مشهدی روح اله ریاضت فرزند مرحوم مشهدی مهدی.95/8/1
☀️-خانم معصومه طاهرقلی همسراول ایشان.
.⭐️مشهدی محمد ابراهیم قهاری.
☀️-خانم سید بتول حسینی همسر ایشان
⭐️-مشهدی اسداله سامی فرزند مرحوم مشهدی عبدل.
☀️-خانم آمنه لیاقت همسر اول ایشان
☀️-خانم خدیجه خرمی همسردوم  ایشان.
⭐️آقای سید علی نصیری  فرزند مرحوم آقاسیدجواد.

☀️-خانم‌بی بی خدابخشی همسر ایشان(۹۵/۱۲/۳)
⭐️-مشهدی علی اکبر قهاری فرزند مرحوم مشهدی حسن.
⭐️مشهدی محمدرضا قهاری فرزندمرحوم مشهدی باقر.
☀️-خانم زهرا ریاضت همسر ایشان
⭐️-مشهدی علی قهاری فرزند مرحوم مشهدی محمدآقا.
☀️-خانم کبری ریاضت همسر ایشان.
⭐️-حاج محمد حسن سامی فرزند مرحوم کربلایی اسماعیل.
☀️-خانم زهرا ریاضت همسر ایشان.
⭐️-حاج محمد جواد سامی.
⭐️-حاج عزیزاله سامی فرزند مرحوم حاج محمد حسن.(۹۶/۳/۲۶)بیماری معده
⭐️--مشهدی فضل اله قهاری(کدخدا)
☀️-خانم هاجر لیاقت همسرایشان.
⭐️--مشهدی نصرت اله قهاری فرزند مرحوم مشهدی عبدل.
⭐️--مشهدی باقر قهاری فرزند مرحوم مشهدی عبدل.
☀️-خانم بتول بیاتی همسر ایشان.
⭐️--مشهدی علی قهاری فرزندمرحوم مشهدی عبدل.
☀️-خانم لیلا مرادی همسر ایشان.
⭐️--مشهدی صفرعلی قهاری فرزند مشهدی عباسعلی.
☀️-خانم هاجر یزدانپرست همسر ایشان
☀️-مشهدی محمدرضا قهاری فرزند مرحوم حسن آقا.
⭐️--مشهدی ولی اله ریاضت فرزند مرحوم مشهدی مهدی.
⭐️--مشهدی یداله نصیری فرزندمرحوم حاج آقا
☀️-خانم طاهره خورشید همسر ایشان.
⭐️--حاج احمد لیاقت .
⭐️--حاج محمد باقر نصیری.
☀️-خانم عذرا صالحی ومطهره مشرفی همسران ایشان.
⭐️آقای میرزاتقی نصیری.
☀️-خانم رقیه سلطان .همسر اول ایشان.
⭐️-حاج آقاهادی ریاضت.
⭐️مشهدی علی اکبری فرزند مرحوم مشهدی مظفر.
☀️-خانم شوکت آقا موسوی همسر ایشان.
⭐️مشهدی علی ریاضت کاشی.
☀️-خانم طاوس قهاری وخانم جانی بگم همسران ایشان.
⭐️مشهدی اسداله ریاضت فرزند مرحوم مشهدی علی کاشی.
⭐️-مشهدی حسین ریاضت فرزند مرحوم مشهدی علی ریاضت کاشی.
☀️-خانم طاووس قهاری  مادر مرحوم مشهدی سیف اله .
⭐️مشهدی سیف اله لیاقت فرزند مرحومه طاووس.
☀️-حاج آقا رمضان هوشمند.
☀️-خانم منور ریاضت همسر ایشان.
☀️-خانم زهرا سلطان دلگشایی مادر مرحوم مشهدی ابوالفضل لیاقت .
⭐️-مشهدی ابوالفضل لیاقت پدر برادران حاج مصطفی،حاج محمدصادق وحبیب آقا
⭐️مشهدی حسن آقاریاضت فرزند مرحوم آقاتقی
⭐️مشهدی محمد مهدی قهاری فرزند مرحوم محمد باقر.
☀️-خانم طوبی قهاری همسر ایشان.
⭐️-حاج علی لیاقت فرزند مرحوم مشهدی حسین آقا.
☀️-آقابتول معصومی همسر ایشان.
⭐️مشهدی عباسعلی قهاری فرزند مرحوم مشهدی ابراهیم
☀️-خانم کبری ریاضت همسر ایشان.
⭐️-مشهدی ابوطالب ریاضت فرزند مرحوم کربلایی غلام.
☀️-خانم‌سیده بتول نصیری همسر ایشان.
⭐️-حاج محمد مهدی ریاضت فرزند مرحوم مشهدی ابوطالب.
⭐️-مشهدی ابوالقاسم ریاضت پدر همسر اول حاج مصطفی ریاضت.
☀️-خانم شهربانومیرزابیگی همسر مرحوم کربلایی مختار ریاضت.
⭐️-کربلایی حسن ریاضت فرزند مرحوم‌کربلایی المختار.
⭐️-مشهدی علی محمد ریاضت فرزند مرحوم کربلایی المختار
☀️-خانم بتول ریاضت همسر اول حاج مصطفی ریاضت.
⭐️-مشهدی خلیل نصیری
 ☀️-خانم سکینه نصیری همسر ایشان.
⭐️-مشهدی محمد جعفر ریاضت فرزند مرحوم کربلایی علی.
☀️-خانم حاج بی بی تدین همسر ایشان
⭐️مشهدی صفرعلی قهاری پدر آقاغلامعلی
☀️-خانم فاطمه قهاری همسر ایشان
⭐️-مشهدی غلامحسین نوبخت
⭐️-مشهدی حسین آقاریاضت فرزند مرحوم جهانبخش.
☀️-خانم تاجیه آقاشاهی همسر ایشان.
⭐️-مشهدی علی ریاضت فرزند مرحوم کربلایی محمد.
☀️-طاهره ریاضت همسر ایشان.
☀️-خانم خدیجه ریاضت وخانم بتول ریاضت همسران مشهدی حسین ریاضت
⭐️مشهدی ابوالحسن ریاضت .
☀️-خانم منور فروغی همسر ایشان.
⭐️مشهدی محمد رضا ریاضت فرزند مرحوم کربلایی محمد.
☀️-خانم محترم ریاضت وخانم خدیجه قهاری وخانم صغری ریاضت همسران ایشان.
⭐️-مشهدی اسماعیل آقا ریاضت.
⭐️حاج علی نصیری فرزندمرحوم میرزارضا.
☀️-خانم بیگم نوربخش همسر ایشان.
⭐️-مشهدی حیدر ریاضت فرزندکربلایی علی
☀️-خانم فاطمه سلطان کربی همسرایشان

⭐️-مشهدی علی آقا ریاضت .فرزندمرحوم کربلایی اسداله.
☀️-خانم فاطمه ریاضت همسر ایشان.
⭐️-مشهدی باقر لیاقت.(کدخدا باقر)
⭐️-مشهدی فضل اله لیاقت فرزند مرحوم مشهدی محمد جعفر.
☀️-خانم فاطمه یزدان پرست همسر ایشان.
⭐️مشهدی ملک لیاقت فرزند مشهدی عبداله
☀️-خانم بی بی کوکب قهاری همسر ایشان.
⭐️-مشهدی عربعلی لیاقت فرزند مرحوم مشهدی ملک.
⭐️-مشهدی اسداله لیاقت فرزند مشهدی اخلاقی .
☀️-خانم خدیجه قهاری همسر ایشان.
⭐️--مشهدی علی اکبر لیاقت فرزند
مرحوم مشهدی ملک.
⭐️-خانم شوکت(طاهره) لیاقت همسر ایشان(۹۶/۱/۱۷)
⭐️-مشهدی علی جان لیاقت فرزند مرحوم مشهدی ملک.ساکن تهران.
⭐️-حاج محمود ریاضت.
☀️-حاجیه خانم خدیجه لیاقت همسر ایشان.
⭐️آشیخ احمد لیاقت فرزند مرحوم کربلایی قربان.

☀️-کربلایی نرجس ریاضت همسر ایشان همسرایشان (۹۵/۵/۱۲)
⭐️مشهدی محمد تقی ریاضت فرزند مشهدی حسن آقا.
☀️-خانم طاهره قهاری همسر ایشان.
⭐️-حاج علیرضا باقری فرزند مرحوم‌
مرحوم مشهدی محمدباقر(۹۵/۹/۴)
⭐️مشهدی ولی اله ریاضت فرزندمرحومه کبری.
☀️-خانم حاج بی بی قهاری همسر ایشان.
⭐️حاج حسن قهاری فرزند مرحوم محمد طاهر.
خانم صدیقه قهاری همسر ایشان.
⭐️آقای سیدحسن نصیری فرزند مرحوم آقاسید جواد
☀️خانم صغری قهاری همسر ایشان.
⭐️مشهدی علی اصغر لیاقت
فرزند مرحوم مشهدی ملک.
☀️خانم بتول لیاقت همسر ایشان.
⭐️-حضرت حجت السلام والمسلمین حاج سیدمحمد میر باقری.
☀️حاجیه خانم سیده خدیجه نصیری
همسر ایشان
⭐️حاج حسن ریاضت فرزند مرحوم مشهدی محمد باقر
⭐️مشهدی حسین نصیری فرزند مرحوم  کربلایی محمد تقی.
☀️-خانم کوچیک  خادمی همسر ایشان.
⭐️-حاج آقای کاپیتان لیاقت
☀️-خانم بی بی کوکب لیاقت همسر ایشان.
⭐️مشهدی اسدالله قهاری(گودرزی)
☀️-خانم عالیه لیاقت همسر ایشان.
⭐️مشهدی یداله ریاضت فرزند مرحوم جعفرآقا.
⭐️-مشهدی حسن آقا قهاری (قاسم).
☀️-خانم طاهره ریاضت همسر ایشان.

⭐️-مشهدی عباس  آقا لیاقت.
☀️-خانم عالم تاج ریاضت همسر ایشان.
⭐️-مشهدی مرتضی لیاقت  فرزند مرحوم مشهدی عباس آقا.
☀️-خانم معصومه  خدابخشی همسر ایشان.
⭐️-خانم فاطمه شهریاری همسر حاج مهدیقلی.
⭐️حضرت حجت السلام والمسلمین شریفی
⭐️مشهدی علی میرزا باقری فرزند مرحوم محمد باقر.
⭐️--کربلایی جوادشفیعی
☀️-خانم خدیجه ریاضت همسر ایشان.
⭐️مشهدی مهدی ریاضت فرزند مرحوم مشهدی حسین.
☀️-خانم فاطمه ریاضت همسرایشان
☀️-خانم بتول ریاضت همسراول مشهدی سیف اله جعفرآقا
⭐️-حاج رضابیاتی پدر حاج حسین وحاج علی بیاتی.
☀️-خانم‌طاهره قهاری همسر ایشان.
☀️-حاج باقر یزدانپرست (۹۶/۴/۲۴)
☀️-خانم شهربانوناطقی همسر ایشان.
⭐️حاج ابوطالب ریاضت
 فرزندمرحوم مشهدی مهدی.
☀️خانم امه کلثوم دلدار همسر ایشان.
⭐️-مشهدی علی دلدار (ارجنکی)
☀️-خانم دلدار همسر ایشان.
☀️-خانم زیبا ادریسی همسر مشهدی قدم لیاقت

تهیه کننده: احمدرضا ریاضت
ویرایش بیست وهشتم:۹۶/۴/۲۴داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
watermelon rind juice viagra
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:53 قبل از ظهر

I really like it when folks get together and share opinions. Great website, stick with it!
buy viagra online nz
شنبه 18 خرداد 1398 12:52 بعد از ظهر

Hello there! I could have sworn I've visited this blog before but after browsing through some of the articles I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely pleased I stumbled upon it and I'll be book-marking it and checking back frequently!
Why is my Achilles tendon burning?
پنجشنبه 23 شهریور 1396 11:20 بعد از ظهر
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to
say that I've really enjoyed browsing your blog posts. After all I'll
be subscribing to your rss feed and I hope you
write again soon!
What do you do for Achilles tendonitis?
چهارشنبه 8 شهریور 1396 11:56 قبل از ظهر
What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read
this piece of writing i thought i could also create comment due to this good article.
How do you prevent Achilles tendonitis?
شنبه 4 شهریور 1396 01:43 بعد از ظهر
Its like you read my mind! You appear to understand a lot approximately this, such as you wrote the book
in it or something. I think that you can do with some percent to force the message house
a bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read.
I will definitely be back.
What causes pain in the back of the heel?
پنجشنبه 2 شهریور 1396 08:26 قبل از ظهر
Greetings! Very helpful advice in this particular article!
It's the little changes which will make the most important changes.
Thanks a lot for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر